คำสั่งวิทยาลัย เลขที่ 0466/2565 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม 29 ธ.ค.65

คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

ที่ 0466/2565

เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1)

DOWNLOAD FILE >> คำสั่งวิทยาลัย เลขที่ 0466/2565 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม 29 ธ.ค.65

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)