จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร การจัดดอกไม้ประดิษฐ์และจับจีบผ้าตกแต่งโต๊ะให้แก่ประชาชน

                   วันที่ 31 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง โดยแผนกวิชาศิลปประดิษฐ์ จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร การจัดดอกไม้ประดิษฐ์และจับจีบผ้าตกแต่งโต๊ะ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ตามนโยบายขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ ดำเนินการ Re-Skills, Up Skill และ New Skill เป้าหมายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทักษะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงทันทีหลังจบการฝึกอบรม โดยได้มีนายวชิรพันธุ์ กลั่นบุศย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายกิตติ์ธเนศ อัศจรรย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตกแต่งดอกไม้ เป็นวิทยากรฝึกอบรม
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)