พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด

                       วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง กับ บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และบุคลากรด้านระบบหุ่นยนต์และงานเชื่อมโลหะอุตสาหกรรม อีกทั้งร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชาคริต อภินรเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัดและนายทวีศักดิ์ ชีวพิทักษ์ผล ผู้จัดการฝ่ายขาย ร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมเทพนารี
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)