ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย และบริษัทบิ๊กชาร์จ จำกัด

                 วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทย และบริษัท บิ๊ก ชาร์จ จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี หม่อมหลวง ประวีร์ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ และคุณธนพล วิทยารักษ์สรรค์ กรรมการบริษัท บิ๊ก ชาร์จ จำกัด และคณะ ร่วมพิธีลงนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเทพนารี
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)