โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพแบบออนไลน์

                 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2565  ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพแบบออนไลน์ ฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พงศ์ศธร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มประกันคุณภาพอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนางสาววันทณี รอดธานี ครู วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล เป็นวิทยากร ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการการประกันคุณภาพแบบออนไลน์ ผ่านระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ ลดการใช้กระดาษ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทพนารี
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)