ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๕

                  วันที่ 12 กรกฎาคม 2565  ดร. ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดเทพนารี วัดเทพากร วัดภาณุรังษี วัดบางพลัด และวัดอาวุธวิกสิตาราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้วิทยาลัย ได้รับการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม กระตุ้นให้เกิดความรัก ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ใช้หลักธรรมเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิต
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)