พิธีเปิดลานกีฬาเอนกประสงค์ ประจำปี 2565

วันที่ 5  กรกฎาคม 2565 ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคคลากรทางการศึกษา พิธีเปิดลานกีฬาเอนกประสงค์ ประจำปี 2565

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)