ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

                   วันที่ 12 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) ภาคสมทบ โดยมี ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยรคณะผู้บริหาร ครู และบุคคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)