ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับเรือนจำจังหวัดนนทบุรี

                     วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง และนายราตรีสวัสดิ์ ธนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับเรือนจำจังหวัดนนทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ วิทยากรในการดำเนินการด้านการจัดการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังรูปแบบต่าง ๆ โดยมีนางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร ตำแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)