จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบ

                  วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 วิยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายเฉลิมชัย สุขสมบูรณ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมให้คำชี้แนะในการฝึกอาชีพ การครองตนอย่างเหมาะสมเพื่อให้การฝึกอาชีพในสถานประกอบการบรรลุเป้าหมาย ได้ความรู้และทักษะพัฒนาตนในสายอาชีพอย่างมั่นคง ยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุมเทพนารี วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)