ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

                วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย สุขสมบูรณ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียงแก้ว คริู วิทยฐานะครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนักศึกษาพร้อมด้วยคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประะชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)