ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับเรือนจำกลางบางขวาง

                  วันที่ 27 เมษายน 2565 ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับเรือนจำกลางบางขวาง เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ วิทยากร ในการดำเนินการด้านการจัดการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังรูปแบบต่าง ๆ โดยมีนายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง และนายภมรเทพ แสงเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ส่วนที่ 2 และคณะ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ เรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)