ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

              วันที่ 5 เมษายน 2565 ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ณ ห้องประชุมเทพนารี อาคาร 1 ชั้น 6 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)