วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา

                         วันที่ 16 มีนาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี ดร. ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง คณะผู้บริหาร ครู และบุคคลากรทางการศึกษา ร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)