ดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระยะสั้น และการส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565

                  วันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ดำเนินโครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระยะสั้น และการส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ รวมทั้งศึกษาวัฒนธรรมองค์กร การมีส่วนร่วมในชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาการจัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)