แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก

แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก

งานบริหารงานทั่วไป ได้กำหนดแบบฟอร์มบันทึกข้อความ ใช้ในวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง  เพื่อให้การทำเอกสารราชการของบุคลากรทุกท่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครู  และ บุคลากร ทางการศึกษา สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ และถ้าหากดาวน์โหลดแล้ว ไฟล์เอกสารเวริ์ค อาจคาดเคลื่อน ให้ดูในตัวอย่าง ไฟล์ PDF ได้นะครับ

ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนหนังสือราชการ

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)