โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายเฉลิมชัย สุขสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมชมการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมทั้งให้คำชี้แนะแนวทางการศึกษาต่อและการทำงานให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)