อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร  งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น 30 ชั่วโมง

                   วันที่ 19-23 กันยายน 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง โดยแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร  งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น 30 ชั่วโมง ฝึกปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมโลหะแผ่นบาง เชื่อมท่อ และประกอบผลิตภัณฑ์ ให้แก่กำลังพล ทหารกองประจำการ เป้าหมายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทักษะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันทีหลังจบการฝึกอบรม ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)