อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                    วันที่ 6-8 กันยายน 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ดำเนินโครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชาและหัวหน้างานเข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี และโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ และร่วมวางแผนกำหนดแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปานเดชา ทองเลิศ และ ดร.ภูรีภัทร ห้วยหงส์ทอง เป็นที่ปรึกษา ชี้แนะการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา ณ นาน่ารีสอร์ทแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)