นิเทศติดตาม นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

                   วันที่ 26 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง จัดกิจกรรมนิเทศติดตาม นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมี นายเฉลิมชัย สุขสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมนิเทศติดตาม ให้คำแนะในการฝึกอาชีพ การครองตนอย่างเหมาะสมเพื่อให้การฝึกอาชีพในสถานประกอบการบรรลุเป้าหมาย ได้ความรู้และทักษะพัฒนาตนในสายอาชีพอย่างมั่นคง ยั่งยืนต่อไป ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง กรุงเทพมหานคร
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)