จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ทหารก่อนปลดประจำการ ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ

        วันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ทหารก่อนปลดประจำการ ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ ดำเนินการ Re-Skills, Up Skill และ New Skill เป้าหมายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทักษะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)