ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมโดยใช้หุ่นยนต์

นายภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง มอบหมายแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมโดยใช้หุ่นยนต์ โดยได้รับเกียรติจากนายอรรณนพ พีรชาติ และ นายณัฐพนธ์ จงฤกษ์มงคล ( ผู้ช่วยวิทยากร) แผนกสะเต็มศึกษา บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากรในการอบรมฯ ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

 

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)