อบรมเชิงปฏิบัติการ “รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าขั้นพื้นฐานทั่วไป Workshop siyle” ฯ

                      วันที่ 19-20 กันยายน 2565 ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง มอบหมายแผนกวิชาช่างยนต์ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าขั้นพื้นฐานทั่วไป Workshop siyle” โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ได้รับเกียติจากบริษัทแอดวานซ์ พาวเวอร์เทค จำกัด บริษัท Dr.EV Co.,Ltd. และบริษัท China Mobile International (Thailand) Limited เป็นวิทยากรในการอบรม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)