โครงการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1/2565

                        วันที่ 15 กันยายน 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ดำเนินโครงการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายเฉลิมชัย สุขสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมชมการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมทั้งให้คำชี้แนะแนวทางการศึกษาต่อและการทำงานให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)