อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

                  วันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ซึ่งเป็นหลักสูตรกลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้า จัดเป็น 1 ใน 10 กลุ่มอาชีพที่น่าสนใจตามการสำรวจของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สนองต่อความต้องการของสถานประกอบการ และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)